Умови участі

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок для участі в конференції становить 350 грн. У вартість входять: публікація в збірнику матеріалів конференції, отримання пакету матеріалів учасника, участь в роботі конференції; організаційні витрати. Оргвнесок має бути сплачено до 30 березня 2018 р.

Вартість житла сплачується учасниками самостійно.

Банківські реквізити для сплати оргвнеску:

ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДАЗТ, код ЕДРПОУ 30534001, р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу - «За участь в конференції «ІТТ 2018», необхідно вказати прізвище та ініціали учасника.

Варіанти розміщення учасників конференції:

Готель AN-2

Адреса: вул. Плеханівська, 8, Харків, Україна
Телефон: (057) 732-49-54; (067) 107-36-08
  (066) 584-18-33; (073) 153-62-82
Веб-сайт http://antwo-hotel.com.ua/  

 Готель Viva

Адреса: пр. Гагаріна, 10/2, Харків, Україна
Телефон: (057) 784-07-90; (057) 784-07-91;
  (093) 145-77-76
Веб-сайт http://hotel-viva.com.ua/ua

Готель Освіта

Адреса: вул. Революції, 18, Харків, Україна
Телефон: (057) 707-33-51; (057) 715-62-30
Тел/факс: (057) 707-33-48
Веб-сайт http://ntc.kname.edu.ua/index.php/ru/

Міні-готель Гостинний Дім

Адреса: пр. Московський, 56, Харків, Україна
Телефон: (050) 012-38-55, (093) 290-02-32
Тел/факс: (057) 756-18-55
Веб-сайт http://house-hotel.kharkov.ua/

Готель Вікторія

Адреса: вул. Примерівська, 23, Харків, Україна
Телефон: (093) 362-32-44; (096) 860-17-03;
Тел/факс: (099) 460-91-15
Веб-сайт http://www.victoria-hotel.com.ua/

Premier Palace Hotel Kharkiv

Адреса: пр. Незалежності, 2, Харків 61058, Україна
Телефон: (057) 766-44-00
Тел/факс: (057) 766-44-04
Веб-сайт https://kharkiv-palace.phnr.com  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для вчасного видання матеріалів конференції учасникам необхідно до 30 березня 2018 р. надіслати до секретаріату конференції тези доповіді обсягом до 2 сторінок у форматі Прізвище.doc та Прізвище.pdf однією з мов конференції (українською, російською, англійською).

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ - 7 мм, для набору формул використовують вбудований редактор формул. Поля по 20 мм з усіх боків.

Автори несуть відповідальність за зміст тез доповідей.

Структура:

УДК друкується великими літерами, напівжирним шрифтом.

Назва тез друкується великими літерами, напівжирним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище), напівжирним, курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Назва організації, де працює автор (місто), курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Текст доповіді чи тези.

Перелік посилань, шрифт тексту 10 пт, гарнітура - Times New Roman, без відступу.

Зразок оформлення тези

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

До публікації приймаються матеріали науково-дослідних робіт спеціалістів залізничного транспорту та промисловості, які присвячені вирішенню сучасних проблем з підвищення ефективності та удосконалення процесу перевезень вантажів, експлуатації та ремонту рухомого складу, інформаційної технології, зв’язку та телеуправління на залізничному транспорті і утримання споруд і колії залізниць України.

Збірник включено до списку друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 21.12.2015 р. №1328 (додаток 8)).

У зв'язку з цим редакційна колегія «Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту» звертається до авторів, які бажають надрукувати статтю в збірнику, з проханням керуватися вимогами МОН України.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в «Збірнику» прийматись не будуть.

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті).

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 3 мовами (українською, російською, англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище) 3 мовами (українською, російською, англійською).

Якщо стаття написана українською, то анотація англійською має бути не менше 1800 знаків, анотації російською і українською мовами не менше 50 слів.

Якщо стаття написана російською, то анотація англійською та українською мовами має бути не менше 1800 знаків, російською не менше 50 слів.

Якщо стаття написана англійською, то анотація українською не менше 1800 знаків, англійськоюта російською не менше 50 слів.

Ключові слова 3 мовами (українською, російською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати, до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

Визначення мети та задачі дослідження. Формулювання цілей статті (постановка завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження, отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки з дослідження і перспективи, подальший розвиток у даному напрямку. (далі пишемо текст….).

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, які індексуються Scopus чи Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів двома мовами (мовою оригіналу статті та англійською мовою): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, кафедра, відділ та повна назва організації, де працює або навчається автор, контактний телефон.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, для набору формул використовують вбудований редактор формул, табличні матеріали готуються з використанням електронних таблиць (MS Excel). Рисунки по тексту у форматі jpq. Поля по 20 мм з усіх боків. Підпис рисунка - Рис.1. (під рисунком).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

  1. Супровідний лист про дозвіл на друкування статті (якщо стаття подається з іншої організації).
  2. Стаття у роздрукованому вигляді.
  3. Електронна копія статті надсилається на електронну пошту редакції або передається на флеш-накопичувачі.
  4. Витяг з протоколу засідання кафедри (установи), що рекомендує статтю до друку.

Зразок оформлення статті